• BewerkAlgemene Ledenvergadering

Deze wordt gehouden op woensdag 19 februari 2014 om 14.00 uur in Pluspunt te Dalfsen.

U wordt hartelijk uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Wij ontvangen u graag met een kopje koffie of thee.

Agenda:

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Verslag vorige vergadering, gehouden op 20 februari 2013 (zie bijlage 1)

4. Mededelingen en ingekomen stukken

5.a Jaarverslag 2013 van secretaris (zie bijlage 2)

5.b Jaarrekening 2013, Begroting 2014 (zie bijlage 3)

Rapportage kascommissie met voorstel tot decharge.

Nieuw lid voor kascommissie

6. Bestuursmutaties.

7. Rondvraag

PAUZE ( tijd voor een kopje koffie of thee)

8.

.9. Sluiting door de voorzitter.