• Bewerk


Reglement SeniorenComputerclub Dalfsen

December 2006
01. Algemeen

De Senioren Computerclub Dalfsen (SCD) bestaat sinds het najaar van 2003. Oprichting ervan is het gevolg van de toenemende computeractiviteiten binnen de toenmalige Welzijn Ouderen Dalfsen.

Om de dagelijkse gang van zaken van de SCD te begeleiden is dit reglement opgemaakt.
02. Naam

De naam van de club is: Senioren Computerclub Dalfsen
03. Zetel

De club is gevestigd in de gemeente Dalfsen
04. Tijdsduur

De SCD is opgericht voor onbepaalde tijd
05. Doelstelling

Het doel van de club is het bevorderen van deelname aan de elektronische informatiemaatschappij door ouderen.
Dit doel wordt bereikt door:
o het stimuleren van computergebruik
o het verzorgen van workshops
o het gebruik van Internet en E-mail
o het realiseren en in stand houden van Internetcafé’s. Dit laatste biedt aan leden de mogelijkheid elkaar bij het gebruik van de computer in een ongedwongen gezellige sfeer behulpzaam te zijn. Overige:
o het vormen van een ondersteuningsnetwerk voor zowel beginnende als gevorderde computer- en internetgebruikers.
o het verlenen van diensten en het geven van ondersteuning aan haar leden
o het geven van advies aan Landstede Welzijn Ouderen Dalfsen
o het werven van 50+ leden vanuit de bevolking van de gemeente Dalfsen en omstreken
06. Geldmiddelen

De geldmiddelen bestaan uit:
a. de contributie van de leden
b. de inkomsten uit vermogen
c. de opbrengsten van door de SCD georganiseerde activiteiten
d. subsidies, schenkingen, sponsorgelden
e. erfstellingen en legaten
f. andere baten
07. Het clubjaar

Het clubjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
08. Contributie

De contributie bedraagt een door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld jaarbedrag.
Het vastgestelde bedrag wordt binnen 14 dagen na de datum van vaststelling schriftelijk aan de leden bekend gemaakt. Bij aanmelding op of na 1 juli van enig jaar is voor dat lopende jaar 50 % van het vastgestelde contributiebedrag verschuldigd.
De contributie dient uiterlijk 15 januari van enig jaar te zijn voldaan. Termijnbetalingen zijn niet van toepassing. Bij beëindiging van het lidmaatschap gedurende het jaar vindt geen restitutie plaats.
09. Lidmaatschap

Aanmelden van leden vindt schriftelijk plaats bij het secretariaat van de SCD. Het bestuur beslist over het toelaten van een lid. Bij niet toelaten wordt de afgewezene binnen vier weken na het bestuursbesluit schriftelijk en met opgave van redenen van de afwijzing in kennis gesteld.
Tegen het afwijzingsbesluit kan betrokkene binnen vier weken bezwaar aantekenen bij de Bezwaarcommissie.
Het lidmaatschap gaat in nadat de contributie door de penningmeester is ontvangen.
Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging door het lid op uiterlijk 30 november van het lopende jaar, of het met opgave van redenen opzeggen door het bestuur of algemene vergadering.
Het lidmaatschap wordt automatisch beëindigd door:
o overlijden
o in gebreke blijven van contributiebetaling, nadat twee maal een betalingsherinnering heeft plaatsgevonden.
10. Rechten van de Leden

De leden hebben het recht onder toezicht gebruik te maken van de bij de club in gebruik zijnde computers en toebehoren op door het bestuur vastgestelde tijden.
Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur programma’s/software van de door de SCD in gebruik zijnde computers te kopiëren voor eigen gebruik.1. Het Bestuur
A. Samenstelling
Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden, die worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering.
Benoeming geschiedt voor een periode van drie jaar; bij herkiesbaarstelling wordt de bestuursperiode met maximaal drie jaar verlengd.
Als het aantal bestuursleden minder dan vijf bedraagt, blijft het bestuur bevoegd tot zij uit ten minste drie leden bestaat.
Bij ondertalligheid van het bestuur tracht het bestuur kandidaten te vinden, die aansluitend in de Algemene Ledenvergadering worden voorgedragen voor benoeming.
Het bestuur draagt de leden voor een bestuursfunctie voor. De algemene Ledenvergadering benoemt de bestuursleden in de eerstvolgende vergadering.
Elk lid heeft het recht tegenkandidaten te stellen. De namen, vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat, dienen ten minste een week voor de Algemene Ledenvergadering schriftelijk bij het secretariaat te worden ingediend. Elke kandidaatstelling moet door ten minste tien leden worden ondersteund.
Nieuw gekozen bestuursleden treden terstond in functie.
Één of twee bestuursleden treden jaarlijks af volgens rooster, waaronder in het eerste jaar de voorzitter, in het tweede jaar een vice-voorzitter, en in het derde jaar een bestuurslid.
De voorzitter wordt in functie gekozen. De voorzittersfunctie is onverenigbaar met enig andere bestuursfunctie.
Het bestuur wijst uit zijn midden een vice-voorzitter aan, die wordt belast met de secretariaatsportefeuille
en een vice-voorzitter, die de financiële portefeuille beheert.
De overige bestuursleden hebben geen portefeuille, maar zijn een volledig functionerend bestuurslid.
Het bestuur laat zich adviseren door:
o de Bezwaarcommissie, bestaande uit maximaal drie commissieleden. Deze rapporteert en adviseert betreffende:
o het onder artikel 09 gestelde bij afwijzing van een kandidaat lid
o ingeval getroffenen bezwaar wensen in te dienen tegen een beslissing van het bestuur
o een Functionaris Technisch Onderhoud (FTO), ook wel genoemd Systeembeheerder. Deze adviseert het bestuur over te implementeren programma’s en voert door het bestuur genomen besluiten uit betreffende plaatsing van programma’s op SCD-apparatuur. Ook adviseert de Systeembeheerder het bestuur betreffende uitbreiding en/of toevoeging van Hardware.
De adviezen van de Systeembeheerder zijn echter niet bindend, daar hij ondergeschikt is aan de opgave en aanvraag van de docenten en bestuur SCD. De taken van de Systeembeheerder zijn als volgt vastgelegd:
o kleine herstellingen en preventieve onderhoudswerken verrichten aan de apparatuur
o bij grotere reparaties zorg dragen voor contact met de leveranciers en toezien op garantie
o software onderhouden onder andere door één maal per maand alle computers te defragmenteren en zo vaak als nodig is Tijdelijke Internetbestanden te verwijderen
o Nieuwe softwarepakketten installeren en integreren binnen de bestaande structuren
o geïnstalleerde pakketten vlot toegankelijk maken volgens de opgave en aanvraag van docenten en bestuur SCD
o op de harde schijven een uniforme structuur aanbrengen en onderhouden volgens de opgave en aanvraag van docenten en bestuur SCD
o updates verzorgen en installeren
o onderhoud van de randapparatuur
o beheer van E-mail account en Internetaccount
o de werkstations beveiligen tegen (on)opzettelijke beschadiging, verminking of verwijdering van bestanden of programma’s o Licenties regelen en bijhouden via de ICT-coördinator van Landstede
Leden van de Bezwaarcommissie en de Systeembeheerder worden door het bestuur aangezocht.
B. Beëindiging Bestuurslidmaatschap
De algemene vergadering heeft het recht bestuursleden te schorsen of te ontslaan. Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen vereist. Voorstellen daartoe dienen schriftelijk, met redenen omkleed, te worden ingediend bij het bestuur.
De Bezwaarcommissie adviseert vervolgens het bestuur.
Indien schorsing van een bestuurslid niet binnen drie maanden na de datum van schorsing door een besluit tot ontslag gevolgd wordt, eindigt de schorsing door het verloop van die termijn.
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
o wegens ontslag door de algemene vergadering;
o door overlijden
o door ontslagneming door het bestuurslid zelf; hierbij dient hij een opzegtermijn van ten minste vier weken in acht te nemen.
Als een bestuurslidmaatschap eindigt door het verstrijken van de periode waarvoor het bestuurslid benoemd is, en als nog geen opvolger bekend is, blijft het bestuurslid nog in functie totdat de Algemene Ledenvergadering in de vacature heeft voorzien of heeft besloten de vacature oningevuld te laten.
12. Vergaderen en Besluitvorming Bestuur

Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter dat nodig vindt, maar ten minste één maal per drie maanden. De bijeenroeping voor een bestuursvergadering vindt tijdig plaats.
De secretaris stelt de agenda op in overleg met de voorzitter, en stuurt deze één week voor de vergaderdatum naar de leden van het bestuur.
Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, als ten minste drie bestuursleden aanwezig zijn.
Als de stemmen staken, heropent de voorzitter de discussie; als de stemmen daarna opnieuw staken, beslist de voorzitter.
13. Bestuurstaken

De taak van de voorzitter is:
a. het leiden van de vergaderingen van bestuur en leden
b. toezicht houden op het handhaven van dit reglement
c. toezicht houden op het uitvoeren van besluiten van bestuur en Algemene Ledenvergadering
De taak van de vice-voorzitter/secretaris is:
a. het maken en verspreiden van de notulen van vergaderingen
b. het verzorgen van de correspondentie van de club
c. het uitnodigen voor vergaderingen
d. het beheren van het archief
e. het opstellen van een jaarverslag

De taak van de vice-voorzitter/penningmeester is:
a. het bijhouden van de financiële administratie
b. het innen van vorderingen en het betalen van schulden
c. het opstellen van een financieel jaarverslag
14. Het Bijeenroepen van de Algemene Ledenvergadering

Het bestuur roept de leden voor een Algemene Ledenvergadering (AL) bijeen zo vaak het dat nodig vindt, maar ten minste één keer per jaar.
De bijeenroeping geschiedt ten minste twee weken vóór de vergaderdatum middels een schriftelijke kennisgeving aan alle leden, onder gelijktijdige toezending van de agenda en de bijlagen.
Ieder lid heeft het recht om op een vergadering agendapunten aan de orde te stellen; deze voorstellen dienen ten minste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de secretaris te worden ingediend.
Bij afwezigheid van de voorzitter leidt één der vice-voorzitters de vergadering.
Alleen leden hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering, en alleen zij hebben stemrecht.
Op verzoek van de AL of het bestuur kan een deskundige worden toegelaten ter nadere toelichting van een agendaonderwerp.
Daarnaast zijn Bijzondere Ledenvergaderingen (BL) mogelijk, indien ten minste vijftien leden daarom vragen. Het verzoek tot het houden van een BL moet schriftelijk bij het bestuur worden ingediend, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Het bestuur roept de BL dan binnen drie weken na dat verzoek bijeen. Geeft het bestuur niet binnen die termijn gevolg aan het verzoek, dan kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan.
Ook het bestuur heeft het recht een BL bijeen te roepen naast de reglementaire vergadering. Op de BL worden uitsluitend de gevraagde onderwerpen behandeld.
De AL benoemt uit haar midden een Kascommissie, die uit twee leden bestaat. Elk jaar treedt een lid af en wordt een tweede aanvullend benoemd.
15. Stemmen

Uitsluitend leden hebben stemrecht. Zij tekenen voor het begin van de AL de presentielijst, waarmee hun stemrecht op de vergadering is vastgelegd. Een lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen en door zijn schriftelijke machtiging zijn stemrecht behouden. Een lid kan ten hoogste door drie andere leden worden gemachtigd.
De algemene vergadering neemt haar besluiten met gewone meerderheid van stemmen.
Een besluit is bindend als ten minste éénderde gedeelte van het totale aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is; is dat aantal niet aanwezig, dan kunnen de aanwezige leden met een meerderheid van tweederde gedeelte van de uitgebrachte stemmen tot een bindend besluit komen.
Stemmingen over personen moeten schriftelijk plaatsvinden, tenzij geen der leden een schriftelijke stemming wenst. In dit laatste geval kan de AL het besluit bij acclamatie nemen.
Stemmingen over zaken gebeuren mondeling, tenzij het bestuur of de vergadering tot schriftelijke stemming besluit.
Onder het uitbrengen van een schriftelijke stem wordt verstaan het inleveren van een geldig ingevuld, ongetekend en gesloten briefje.
Blanco stemmen en ongeldige stemmen tellen voor de besluitvorming niet mee. Onthouding van stem wordt geacht niet te hebben gestemd, en wordt niet meegeteld.
16. Jaarstukken

Binnen zes maanden na afloop van elk kalenderjaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden.
Tijdens deze vergadering komen in ieder geval aan de orde:
o de jaarstukken, het verslag van de kascommissie en de benoeming van leden van de kascommissie
o de bestuursverkiezing
o de vaststelling van de jaarcontributie.
De jaarstukken bevatten in ieder geval het jaarverslag van het bestuur, een balans, een overzicht van de ontvangsten en uitgaven, en een toelichting op die stukken.
De penningmeester legt in die vergadering rekening en verantwoording af over het door het bestuur gevoerde financiële beheer.
Door vaststelling van de jaarstukken door de algemene vergadering is het bestuur gedéchargeerd voor het gevoerde beleid.
17. Reglementswijziging en Ontbinding van de SCD
Wijzigingen van dit Reglement zijn ter besluitvorming voorbehouden aan de leden. Op voorstel van het bestuur wordt hierover een besluit genomen op een AL. De tekst van de wijzigingen dient ten minste veertien dagen voor de datum van de vergadering aan de leden te zijn toegezonden.
Voor het opheffen van de SCD zal het bestuur een BL bijeenroepen. Als enig agendapunt wordt dan de opheffing besproken.
De agenda hiervoor wordt ten minste drie weken voor de vergaderdatum aan de leden toegezonden onder vermelding van de reden van opheffing.
Een eventueel batig saldo van de SCD vloeit na opheffing en afdoening van alle financiën naar een nader te bepalen goed doel.
18. Slotbepalingen

Besluitvorming via E-mail of ander elektronisch communicatiemiddel zal daar waar mogelijk door de club worden gestimuleerd en geaccepteerd.
Indien in het reglement of in andere uitgaande correspondentie van de SCD wordt gesproken over “schriftelijk”, dan wordt hieronder verstaan: per brief, per fax of per E-mail. Overal in dit reglement, waar de mannelijke persoonsvorm gebruikt wordt bij de aanduiding van personen, worden daarmee zonder onderscheid zowel vrouwen als mannen bedoeld.
Het bestuur ziet erop toe, dat persoonsgegevens van leden niet worden verspreid, behoudens het woonadres en telefoonnummer.
In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
De nummers van de tekstkoppen in dit reglement zijn bedoeld als artikelnummer.
19. Correspondentieadres
Het postadres van de club is: Senioren Computerclub Dalfsen, gevolgd door het (E-mail) adres van het secretariaat.
20. In Werking

Dit (gewijzigde) reglement is goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van Woensdag 31 januari 2007 en treedt direct in werking.