• Bewerk
Secretariaat:
Tineke Schuurman
Nieuwe Uitleg 39
7721 BZ Dalfsen
Website: Tel: 0529 – 430484
Bankrek. NL52 RABO 0170768880
 
 
VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING GEHOUDEN OP 17 FEBRUARI 2016
IN DE SOOSRUIMTEN VAN DE TREFKOELE
 
 
Aanwezig : 24 leden
Afwezig met kennisgeving: N.Visser, R.Versteegh, S.Siccama, J.Kelly, H.ter Wolde, T.v.Spijker,
F.de Vries, L. v.d. Wetering.
1. opening.
De voorzitter Aart Beelen heette iedereen welkom op deze algemene ledenvergadering van de
Senioren Computerclub. Hij meldde een groet en wens voor een goede vergadering van
Cor Krauwel vanuit Portugal.
2. Vaststelling agenda.
Hierin werden geen wijzigingen aangebracht.
3. Verslag vergadering 18 februari 2015.
Dit werd onveranderd vastgesteld.
4. Jaarverslag over het jaar 2015.
Ook dat werd onveranderd goedgekeurd met dank aan de secretaris.
5. Jaarrekening 2015 en Begroting 2016
Het financieel verslag is zonder opmerkingen of vragen goedgekeurd.
De kascontrolecommissie heeft alles in orde bevonden en aan het bestuur werd decharge verleend.
In plaats van en met dank aan Bé Bannink zal het volgend jaar Paul Scheltens Henk Dunnewind bijstaan
in de controle van de boeken.
6. Mededelingen van het bestuur.
Het zal jullie allen niet ontgaan zijn dat er een terugloop is, vooral in Dalfsen, van bezoek aan de inloop.
Een bezoekje om alleen de sociale contacten te onderhouden is natuurlijk mooi meegenomen, maar het
oplossen van problemen en vragen is het doel van onze club.
Maar waar het nu om gaat zijn de digitale zaken en niet meer alleen de computers.
Ook bij de ouderen raken de moderne apparaten steeds meer ingeburgerd.
De jongeren hebben geen problemen, en als voorbeeld noemde de voorzitter een probleem uit de
praktijk. Een probleem met een Smartphone was niet op te lossen door de aanwezigen tijdens de inloop.
Er werd toen hulp gezocht bij een stagiaire van kantoor en zij kon het zo oplossen.
Wel gaf de voorzitter een waarschuwing “laat nooit een jongere ongevraagd iets aanpassen, je weet dan
zelf niet meer waar je iets kunt terug vinden en wat er nog wel of niet meer op staat.
Het bovenstaande leidt tot een herbezinning op het bestaansrecht van onze club.
Zijn we nog wel nodig? Is er nog wat te vragen? Moeten we voortbestaan?
Alle drie vragen zijn met JA te beantwoorden. Alleen zal de organisatie anders moeten.
Het bestuur stelt daarom voor:
Als overgang wordt er tot de komende zomerperiode in maart, april en mei nog elke 1e woensdag
van de maand een inloop in Dalfsen gehouden.
Er zijn natuurlijk altijd nog vragen of problemen.
De vragers kunnen zich melden bij het secretariaat van onze club, met vermelding van de vraag.
Vanuit dat punt wordt een ondersteuner opgeroepen.
Een ondersteuner van wie bekend is dat de vraag in goede handen belandt.
Zoals altijd ALLEEN SOFTWARE aangelegenheden. Voor hardware zal men naar het adres moeten
waar het apparaat vandaan komt.
De vragensteller wordt vervolgens THUIS bezocht en zodoende in zijn/haar eigen omgeving geholpen.
De aanwezige leden stemmen in met dit voorstel. Het bestuur zal de invulling z.s.m. ter hand nemen.
In Nieuwleusen blijft het nog een wekelijkse inloop.
De vakantietijd juni – juli –augustus wordt in de Olmen te Nieuwleusen alleen de 1e donderdag van deze
maanden inloop gehouden.
Het staat elk lid vrij om gebruik te maken van zowel de inloop in Nieuwleusen als Dalfsen.
Na de zomertijd stelt het bestuur voor een algemene evaluatie te houden.
- Van alle verandermomenten wordt u digitaal op de hoogte gehouden via de nieuwsbrief.
Onze website is weer op orde en wordt nog steeds door de huidige webmaster, Cor v.d. Scheer beheerd.
Wie is bereid en geïnteresseerd om onze website op orde te houden eventueel voor de toekomst.
7. Pauze voor een kopje koffie en bij praten.
8. Rondvraag.
Er is bij binnenkomst een enquête formulier uitgereikt die het bestuur inzage moet geven in geeft wat er
zoal aan apparatuur wordt gebruikt, en waar de aandacht naar uit moet gaan voor eventuele hulp en
workshops.
Voor de IPad en Android kan Gert Dingerink op de 1e woensdagmiddag hulp bieden.
Verder zijn er door de bibliotheek acties ondernomen om mensen te helpen met deze apparaten.
Op de opmerking of het niet beter is om de club op te heffen wordt negatief gereageerd.
We blijven bestaan maar gaan het anders doen.
De contributie blijft gelijk, misschien moeten er wel eens betaalde mensen ingehuurd worden
voor voorlichting.
9. Sluiting.
De voorzitter dankt iedereen voor haar/zijn aanwezigheid en inbreng en wenst iedereen wel thuis.
Tineke Schuurman, secretaris
Dalfsen, februari 201