• Bewerk

Aan onze leden
‘Belofte maakt schuld’ is een gezegde dat ook wij als jullie bestuur willen nakomen.
In de dit voorjaar gehouden algemene vergadering is o.m. gesproken over hoe we verder
gaan met onze club.
Het idee om voornamelijk de leden in Dalfsen optimaal van dienst te kunnen zijn, door bij
een probleem een bezoek thuis te realiseren, is sinds die tijd geactiveerd en kan als een
zeer goede oplossing worden gememoreerd. Het probleem wordt centraal (bij de secretaris)
gemeld en dan volgt de thuisactie.
Voor zover dat en vooral hoe dat ook in Nieuwleusen gestalte kan krijgen, is nog niet
duidelijk.
In Nieuwleusen geldt nog steeds een inloopmoment waarbij de laatste tijd twee zaken
opvallen:
a. Het inlopende bezoek is vrij gering.
b. Er moet huur worden betaald aan Landstede Welzijn.
Vooral het onder a. genoemde baart zorgen.
Duidelijk is dat bij een lid, dat lichamelijk niet in staat is naar de Olmen te komen, een bezoek
aan huis tot de mogelijkheden moet behoren.
Het meeste effect heeft dat laatste als de vrager zijn of haar probleem centraal meldt
(telefonisch of per e-mail) bij de coördinator van Nieuwleusen, dit in overeenstemming met
de Dalfsense procedure.
Ook kunnen enkele meldingen worden gebundeld om op een nader bekend te maken
moment en locatie te worden behandeld. Dit voor hen die mobiel zijn. Hier wordt in het
bijzonder op de p.c. gebruikers gedoeld.
Hierover worden jullie zo spoedig mogelijk nader geïnformeerd.
Ook is tijdens de voorjaarsbijeenkomst gevraagd (= enquête) welke apparaten zoal bij de
leden worden gebruikt.
Gebleken is dat het zwaartepunt daarvan toch wel op de hedendaagse apparatuur ligt
(laptop, iPad en Android gestuurde apparatuur).
Voor deze groep leden is naar andere oplossingen gezocht.
Hun problemen en vragen zijn geheel anders van aard dan bij de ”oude” p.c. gebruiker.
Om hier een goed antwoord op te geven is al uitgebreid overleg geweest met een
vertegenwoordiger van de Overijsselse Bibliotheek, welke instelling op dit gebied al ruime
ervaring heeft opgedaan.
Een vorm van samenwerking is al in een vergevorderd stadium.
Vormen als in kleine gelijkgestemde groepjes, via het workshopmodel, iets te kunnen
betekenen is hierbij een goede oplossing.
Hoewel het bestuur zich zeker realiseert dat deze informatie nog niet als een kant-en-klaar
concept op de plank ligt en tot een haalbaar in te voeren plan leidt, is het toch wel duidelijk
dat er naar een zo adequate invulling van jullie lidmaatschap is en wordt gezocht.
Zodra hier het ei over is gelegd, worden jullie natuurlijk op de hoogte gesteld.
Nieuwleusen/Dalfsen, augustus 2016.